top of page

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

& ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ

https://www.ugp.gr

https://www.urbangameproject.com

https://www.urbangame1.com

   https://www.inanimato.com/
https://www.urbangamekids.com/

 

Η εν Αθήναις (οδός Φειδίου αριθ. 11) εδρεύουσα ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, υπό την επωνυμία «URBAN GAME PROJECT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Α.Φ.Μ. 801191426 / Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@urbangameproject.com, με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 151425501000, με τηλ. επικοινωνίας 2114149780, νομίμως εκπροσωπουμένη, είναι διαχειρίστρια και αποκλειστική δικαιούχος των κάτωθι ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ). Ήτοι :

https://www.ugp.gr

https://www.urbangameproject.com

https://www.urbangame1.com
https://www.inanimato.com/

https://www.urbangamekids.com/

Η παρούσα Πολιτική αποσκοπεί στην ενημέρωσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω των εν λόγω διαδικτυακών τόπων (ιστοτόπων).

 

Χρήσιμοι ορισμοί.

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, χρησιμοποιούμε τους κατωτέρω όρους, που έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη έννοια.  Ήτοι :

α) "Προσωπικά δεδομένα": είναι οι πληροφορίες, που αφορούν σε ένα φυσικό πρόσωπο. Τα δεδομένα θεωρούνται ως προσωπικά, εφόσον το φυσικό πρόσωπο, στο οποίο αφορούν, μπορεί να ταυτοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα (ήτοι π.χ. μέσω αναφοράς σε όνομα/επώνυμο, σε διεύθυνση κατοικίας, και σε λοιπά στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, email) κλπ.). Το φυσικό πρόσωπο, στο οποίο αφορούν τα προσωπικά δεδομένα ονομάζεται "υποκείμενο των δεδομένων".

β) "Επεξεργασία": είναι κάθε πράξη, που διενεργείται, με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, στα προσωπικά δεδομένα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

γ) "Νομοθεσία":  Η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένου του Ν. 4624/2019 και του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

δ) "Αρχεία Καταγραφής" (Datalogs): Ηλεκτρονικά αρχεία της κίνησης των διαδικτυακών τόπων, που καταγράφονται στον εξυπηρετητή μας (server).

ε)  "Cookies": Μικρά αρχεία δεδομένων σε μορφή κειμένου, που εγκαθίστανται στην ηλεκτρονική συσκευή σας (υπολογιστής, κινητό, τάμπλετ), όταν επισκέπτεστε τους Ιστοτόπους, και παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για την περιήγησή σας σε αυτούς.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7 του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), είναι η εν Αθήναις (οδός Φειδίου αριθ. 11) εδρεύουσα ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, υπό την επωνυμία «URBAN GAME PROJECT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Α.Φ.Μ. 801191426 / Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) info@urbangameproject.com, με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 151425501000, με τηλ. επικοινωνίας 2114149780.

 

Ποιά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιό σκοπό.

 

Α) Στοιχεία που καταχωρίζονται αυτόματα στον εξυπηρετητή μας.

 

  1. Datalogs

       Κατά την είσοδό σας στους αντίστοιχους Ιστoτόπους, συλλέγουμε εκείνα τα προσωπικά δεδομένα (datalogs), που διαβιβάζονται στον εξυπηρετητή μας (server), από το πρόγραμμα περιήγησής σας, και συγκεκριμένα :

- Διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP-Address)

- Ημερομηνία και ώρα του αιτήματος.

- Διαφορά ζώνης ώρας σε σχέση με την ώρα Γκρίνουιτς (GreenwichMeanTime -  GMT)

- Περιεχόμενο του αιτήματος (συγκεκριμένη σελίδα)

 

  1. Cookies.

           Συμπληρωματικά στα ως άνω αναφερόμενα δεδομένα, κατά τη χρήση των Ιστοτόπων, αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας cookies, δηλαδή μικρά αρχεία δεδομένων σε μορφή κειμένου (textfiles), που αποθηκεύονται στη συσκευή, που χρησιμοποιείτε, και αποστέλλουν στον εξυπηρετητή μας (server), στοιχεία αναγνώρισης της συσκευής σας, δηλαδή, δημιουργείται ένας μοναδικός αριθμός αναγνώρισης, κατά τα κατωτέρω λεπτομερώς εκτεθέντα.

 

Β) Στοιχεία που καταχωρίζετε εσείς.

(1) Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε μέσω e-mail, είτε μέσω της τυχόν φόρμας επικοινωνίας των Ιστοτόπων μας, αποθηκεύουμε τα δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε (ήτοι, το e-mail σας, ενδεχομένως το όνομα και το επώνυμό σας κλπ.), προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας. Στο πλαίσιο αυτό, εφόσον η αποθήκευση δεν απαιτείται πλέον, διαγράφουμε τα εν λόγω δεδομένα ή περιορίζουμε την επεξεργασία τους, στη περίπτωση, που δεν υφίσταται υποχρέωση αποθήκευσης από το νόμο.

(2) Ειδικώς επισημαίνεται, πως για την αγορά μέσω της Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α.Ε. Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου (e-ticket) (στο οποίο αναγράφεται συγκεκριμένος ηλεκτρονικός κωδικός εισιτηρίου (e-ticket barcode) ο οποίος εισάγεται στη login-page του  αντίστοιχου παιχνιδιού κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα στους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ των διαδικτυακών τόπων κλπ.), ο χρήστης πατώντας το σχετικό σύνδεσμο, μεταφέρεται αυτόματα στο διαδικτυακό τόπο της Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α.Ε. Eκεί ο χρήστης ακολουθεί τη σχετική διαδικασία, που ορίζει η Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α.Ε., καταχωρώντας τα στοιχεία του (ως ονοματεπώνυμό, e-mail, τηλέφωνο), και ως εκ τούτου οφείλει να ενημερώνεται επιπροσθέτως και για την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Πολιτική Cookies, που θέτει η Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α.Ε. κλπ.

 

Ενημέρωση για τα cookies.

Τα cookies, που χρησιμοποιούν οι Ιστότοποί μας, αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω, και διακρίνονται σε :

 

α) “Session cookies”, που είναι απολύτως απαραίτητα, για να έχετε ακώλυτη πρόσβαση και χρήση των Ιστοτόπων μας, και δεν είναι δυνατό να απενεργοποιηθούν. Τα “session cookies” αποτελούν μικρά αρχεία δεδομένων σε μορφή κειμένου (textfiles), που αποθηκεύονται στη συσκευή, που χρησιμοποιείτε, και αποστέλλουν στον εξυπηρετητή μας (server), στοιχεία αναγνώρισης της συσκευής σας, δηλαδή δημιουργείται ένας μοναδικός αριθμός αναγνώρισης.

Μόνον οι Ιστότοποί μας, μπορούν να διαβάσουν τα “session cookies”. Σκοπός τους είναι να κάνουν την περιήγηση του χρήστη στο Διαδίκτυο πιο φιλική και συνολικά πιο αποτελεσματική.

Τα “session cookies” διαγράφονται όταν αποσυνδεθείτε ή κλείσετε τον περιηγητή.

Ειδικότερα, τα session cookies περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες :

•          Μοναδικό –τυχαίο- ID επισκέπτη των Ιστoτόπων.

•             Χρόνος πρώτης επίσκεψης του συγκεκριμένου επισκέπτη των Ιστοτόπων.

•             Χρόνος προηγούμενης επίσκεψης του συγκεκριμένου επισκέπτη.

 

β)   "Λειτουργικά Cookies". Συγκεκριμένα, Λειτουργικά cookies χρησιμοποιούν μόνον οι Ιστότοποι https://www.urbangame1.com, και www.inanimato.com και https://www.urbangamekids.com/ με σκοπό να καταστήσουν το αντίστοιχο παιχνίδι λειτουργικό και χρηστικό, από το αντίστοιχο σημείο εισαγωγής του σχετικού ηλεκτρονικού κωδικού εισιτηρίου (e-ticket barcode) από το χρήστη και μετά, και ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατό να απενεργοποιηθούν, καθώς σε μια τέτοια δυνητική περίπτωση, το αντίστοιχο παιχνίδι θα έχανε απαραίτητα στοιχεία της λειτουργικότητάς του έναντι του χρήστη.

 

γ) "Cookies Ανάλυσης", που μας επιτρέπουν, να εξάγουμε στατιστικά στοιχεία από τους επισκέπτες μας κλπ., και έτσι να βελτιώνουμε τους Ιστοτόπους μας. Συγκεκριμένα, οι Ιστότοποί μας χρησιμοποιούν Google Analytics, μια διαδικτυακή υπηρεσία ανάλυσης της Google Inc. («Google»). Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί “cookies”, τα οποία αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική σας συσκευή, και καθιστούν δυνατή την ανάλυση της χρήσης σας στους Ιστοτόπους μας.  Τα εν λόγω δεδομένα δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους για σκοπούς προωθητικών ενεργειών, έρευνας αγοράς ή για εμπορικούς σκοπούς εν γένει. Για λεπτομερέστερη ενημέρωση μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Cookies της Google Inc. («Google»). Μπορείτε να αντιταχθείτε στη συλλογή των δεδομένων, που παράγονται από τα εν λόγω Cookies και σχετίζονται με τη χρήση των ιστοσελίδων μας, καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το διαθέσιμο πλοηγό plug-in ακολουθώντας τον παρακάτω  σύνδεσμο http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=gr. Ενδεχόμενη απενεργοποίηση των Cookies Ανάλυσης δεν επηρεάζει άμεσα την περιήγησή σας, αλλά περιορίζει τη δυνατότητά μας να βελτιώνουμε τους Ιστοτόπους.

 

Η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Η επεξεργασία των δεδομένων σας, μέσω των Ιστοτόπων στηρίζεται στις κατωτέρω νομικές βάσεις, που προβλέπονται στη Νομοθεσία. Ήτοι :

1. Βάση για την επεξεργασία των στοιχείων από τα Αρχεία Καταγραφής και τα session cookies, είναι το έννομο συμφέρον μας, να προστατεύουμε την ασφάλεια, τη σωστή λειτουργικότητα και την ακεραιότητα των Ιστοτόπων.

2. Η επεξεργασία των στοιχείων από τα Λειτουργικά Cookies (που χρησιμοποιούν οι Ιστότοποι https://www.urbangame1.com) και www.inanimato.com και https://www.urbangamekids.com είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργικότητα του αντίστοιχου παιχνιδιού έναντι του χρήστη (που έχει αγοράσει σχετικό ηλεκτρονικό κωδικό εισιτηρίου (e-ticket barcode) κλπ.), από το αντίστοιχο σημείο εισαγωγής του σχετικού ηλεκτρονικού κωδικού εισιτηρίου (e-ticket barcode) και μετά.

3. Η επεξεργασία των στοιχείων από τα Cookies Ανάλυσης στηρίζεται στη συναίνεσή σας, κατά την είσοδo στoυς Ιστοτότους (δια σχετικού cookie banner κλπ.).

3. Η εν γένει μεταξύ μας επικοινωνία, είτε μέσω e-mail, είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας των Ιστοτόπων μας, προκειμένου, να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας κλπ., και προκειμένου, να σας ενημερώνουμε για τα νέα online games της εταιρείας, με ενημερωτικά δελτία (newsletters), που τυχόν σας αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.

4. Ειδικώς επισημαίνεται, πως για την αγορά μέσω της Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α.Ε. Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου (e-ticket) (στο οποίο αναγράφεται συγκεκριμένος ηλεκτρονικός κωδικός εισιτηρίου (e-ticket barcode) ο οποίος εισάγεται στη login-page του αντίστοιχου  παιχνιδιού  κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα στους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ των διαδικτυακών τόπων κλπ.), ο χρήστης πατώντας το σχετικό σύνδεσμο, μεταφέρεται αυτόματα στο διαδικτυακό τόπο της Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α.Ε. Nομική Βάση για τα αντίστοιχα στοιχεία, που καταχωρούνται εκεί, είναι η διεκπεραίωση της εξ αποστάσεως άτυπης σύμβασης αγοράς του e-ticket κλπ. Eκεί ο χρήστης ακολουθεί τη σχετική διαδικασία, που ορίζει η Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α.Ε., και ως εκ τούτου οφείλει να ενημερώνεται επιπροσθέτως και για την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Πολιτική Cookies, που θέτει η Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α.Ε. κλπ.

 

Σύνδεσμοι σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων.

Οι Ιστότοπoι ενδέχεται να παραπέμπουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, που ενδεχομένως προβαίνουν και σε άλλες επεξεργασίες δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών τους, χρησιμοποιούν διαφορετικά cookies κλπ. (ως πχ. “third party cookies”, που πηγάζουν από έτερες ιστοσελίδες, όπως Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Google+ κλπ.) Η «URBAN GAME PROJECT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους, και για οποιοδήποτε σχετικό θέμα, θα πρέπει να ανατρέχετε στην αντίστοιχη Πολιτική τους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Cookies και να επικοινωνείτε με τους αντίστοιχους ιδιοκτήτες/διαχειριστές τους κλπ.

 

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων.

Η επεξεργασία περιορίζεται εντός της «URBAN GAME PROJECT ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», και τα προσωπικά δεδομένα θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στα αρμόδια εντεταλμένα όργανά της, που συμμετέχουν στις εν γένει διαδικασίες διαχείρισης και λειτουργίας των διαδικτυακών τόπων. Αποδέκτες τμήματος ή του συνόλου των δεδομένων, ενδεχομένως να είναι και τυχόν εξωτερικοί συνεργάτες της «URBAN GAME PROJECT ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», που δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας κλπ., ή τυχόν τρίτα μέρη (όπως cloud services, website hosting and e-mail hosting providers κλπ.), φροντίζοντας πάντοτε, να πληρούνται οι εγγυήσεις για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας.

 

Χρόνος τήρησης των δεδομένων.

Τα Session Cookies διαγράφονται όταν αποσυνδεθείτε ή κλείσετε τον περιηγητή.

Καθόσον αφορά στο χρόνο τήρησης των Cookies Ανάλυσης μπορείτε να ανατρέξετε στη σχετική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Cookies της Google Inc. («Google»).

Στοιχεία, που εσείς μας παρέχετε, για να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε μέσω e-mail, είτε μέσω της τυχόν φόρμας επικοινωνίας των Ιστοτόπων μας (το e-mail σας, ενδεχομένως το όνομα και το επώνυμό σας κλπ.), αποθηκεύονται για όσο καιρό απαιτείται, προκειμένου, να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας, και, εφόσον η αποθήκευση δεν απαιτείται πλέον, διαγράφουμε τα εν λόγω δεδομένα ή περιορίζουμε την επεξεργασία τους, στη περίπτωση, που δεν υφίσταται υποχρέωση αποθήκευσης από το νόμο.

Ειδικώς επισημαίνεται, πως για το χρόνο τήρησης των αντιστοίχων στοιχείων, που καταχωρούνται στο διαδικτυακό τόπο της Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α.Ε., για τη διεκπεραίωση της εξ αποστάσεως άτυπης σύμβασης αγοράς του e-ticket κλπ., ο χρήστης οφείλει να ενημερώνεται σχετικώς επιπροσθέτως, από την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Πολιτική Cookies, που θέτει η Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α.Ε. κλπ.

 

Τα δικαιώματά σας, και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε.

Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα, που κατοχυρώνονται στο ΓΚΠΔ (GDPR) :

(α)  Δικαίωμα, να πληροφορηθείτε, ποιά δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε μέσω των Ιστοτόπων, και με ποιό τρόπο, να λάβετε αντίγραφα αυτών, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία ("δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης"),

β) Δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή, να ζητήσετε τη διόρθωση και/ή συμπλήρωση ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων, π.χ. σε περίπτωση, που αλλάξετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μας ζητάτε να την αντικαταστήσουμε με την καινούργια,

(γ)  Δικαίωμα στη λήθη, δηλαδή, να ζητήσετε τη διαγραφή και/ή περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων σας, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητη ή αν γίνεται με μη σύννομο τρόπο ή στην περίπτωση, που η διαγραφή είναι υποχρεωτική από το νόμο,

(δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δηλαδή, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας για όσο χρόνο εκκρεμεί αίτημά σας για τη διόρθωση ή διαγραφή τους,

(ε)  Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δηλαδή, να λάβετε τα δεδομένα σας σε αναγνώσιμη ηλεκτρονική μορφή, και να μας ζητάτε, να τα διαβιβάζουμε με τη μορφή αυτή σε τρίτους, που υποδεικνύετε εσείς (για όσα δεδομένα επεξεργαζόμαστε με νομική βάση τη σύμβαση, το νόμο και τη συγκατάθεση),

(στ) Δικαίωμα εναντίωσης, δηλαδή, να αντιταχτείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας (πχ. στην τυχόν αποστολή ενημερώσεων μέσω e-mail, επιλέγοντας συγκεκριμένο αντίστοιχο σύνδεσμο (unsubscribe), που θα βρίσκεται εντός του ηλεκτρονικού μηνύματος ή διατυπώνοντας σχετικό αίτημα προς την εταιρεία μας κλπ., οπότε και στην περίπτωση αυτή θα διακόψουμε την τυχόν αποστολή ενημερώσεων κλπ.).

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, καθώς και για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 2114149780 / με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@urbangameproject.com.. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε, να μας υποβάλετε οποιαδήποτε σχετική απορία ή παρατήρησή σας.

Επίσης, σε περίπτωση, που θεωρήσετε, ότι θίγονται καθ' οιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα, δικαιούστε, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, 11523, Αθήνα, 210-6475600, contact@dpa.gr).

 

 

Αναθεωρήσεις.

Πριν από κάθε ενδεχόμενη αλλαγή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω των Ιστοτόπων μας, θα τροποποιήσουμε αντίστοιχα την παρούσα Ενημέρωση, και θα την αναρτήσουμε, ώστε, να ενημερωθείτε σχετικά, και να μπορείτε, να ασκείτε αποτελεσματικά τα δικαιώματά σας.

bottom of page